Veelgestelde vragen

Wat kost deelname aan W4Kangoeroe?

Deelname per individuele leerling in Nederland € 4,00, buiten Nederland (in Europa) € 5,00. Deelname per duo in Nederland € 7,00 per duo, buiten Nederland (in Europa)  € 8,00 per duo. 
Buiten Europa € 1,50 individueel en duo (zonder prijzen!)
MBO/HBO/WO-studenten doen mee voor €1,50 (zonder prijzen!)
Minimum aantal: 10 deelnemers per vestiging (een duo telt als 1 deelnemer).

Waarom moet er voor Kangoeroe betaald worden?

Ongeveer de helft van de inkomsten gaan naar de prijzen. De andere helft gaat naar de organisatie: portokosten, drukken van de opgaven, folders/posters en verslag,  distributie van de uitslag en de prijzen, personeelskosten, verwerking van de antwoordformulieren, vergaderingen. Voor het 'buitenland' zijn de kosten hoger dan voor Nederland: de portokosten, de distributie van uitslag en prijzen en de abonnementen (prijzen). Het inschrijfgeld is voor Nederland €3,50 en voor het 'buitenland' €4,25. De scholen betalen voor het aantal aangemelde leerlingen; voor hen worden antwoordformulieren aangemaakt en zij krijgen ook allemaal het aandenken. Voor een duo zijn de kosten 2 × €3,00 in Nederland en 2 × €3,50 in het 'buitenland'. In het verslag staat een financiële verantwoording.

Wat houdt een "duo" in?

Vanaf 2013 is er op elk niveau de mogelijkheid om Kangoeroe in duo's te doen. Een duo is een tweetal leerlingen dat samen de Kangoeroevragen beantwoordt. Een duo krijgt 1 antwoordformulier. De leerlingen van een duo krijgen beide een certificaat, het aandenken en de Kangoeroe-special. Dit kan voor veel leerlingen een extra motivatie zijn om mee te doen. Deze leerlingen doen echter niet mee met de wedstrijd en worden ook niet meegeteld bij de schoolscore. Voor duo's is er een aparte scorelijst en zijn er aparte verdeelprijzen.

Wat betekent op een lager niveau meedoen?

Omdat Kangoeroe ernaar streeft dat iedereen mee kan doen op zijn eigen niveau, is het vanaf 2012 voor (bijna) iedereen mogelijk om een opgavenversie van lagere moeilijkheidsgraad te maken.
Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling in klas 1 of 2 van het vmbo de opgavenversie van wizKID mag maken. Dit zal de drempel om mee te doen voor een aantal leerlingen verlagen.
Omdat de opgaven gekopieerd moeten worden, moet van te voren wel geïnventariseerd (door de coördinator) worden hoeveel leerlingen hier gebruik van willen maken. Deze leerlingen doen echter niet mee met de wedstrijd en worden ook niet meegeteld bij de schoolscore.
Deelnemers mogen ook op een hoger niveau meedoen. Zij doen dan wel mee met de wedstrijd, hun scores worden dan vergeleken met een ander niveau.

Waarom duurt het zolang voordat de uitslag op de scholen komt?

IDPremiums kan pas beginnen aan de verwerking van de antwoordformulieren als die allemaal binnen zijn. Het inlezen (scannen) kost ongeveer drie dagen. Daarna moet nog het  volgende gebeuren: "spiekerscontrole", de uitslag vaststellen, prijzen verdelen, per school de uitslag printen en verpakken, de certificaten drukken. Het inpakken van de  prijzen kost daarna nog drie dagen en het verzenden (naar meer dan 2300 scholen!) kost een week. Als er geen complicaties zijn, kan de uitslag zes weken na de wedstrijd op de scholen zijn. Daarbij komt nog dat in de meivakantie de pakketten niet op de scholen kunnen worden afgeleverd. We gaan dit jaar wel proberen om, zodra de uitslag bekend is, deze per school (achter de login) op de website beschikbaar te stellen. De coördinator kan dan zelf beslissen of de uitslag op school bekend wordt gemaakt.

Wie krijgt er een prijs?

Voor elke deelnemer is er een aardig aandenken met een Kangoeroe-special. De laatste tien jaren was het aandenken het dobbelspel Thodi, Kangoe Solitair, Pentomino, Spirograaf, Tetrapuzzel, KangoeColorMatch, Cirkelpuzzel, kubusslang, Vouwviervlak, Trits en de Rubik’s snake.
Omdat Kangoeroe ook een wedstrijd is, zijn er individuele prijzen. De laatste jaren waren dat abonnementen en rekenmachines. Die zijn op naam gesteld. En de allerbesten in een categorie krijgen dat speciaal bevestigd met een medaille of een diploma.
Los daarvan zijn er verdeelprijzen; de schoolcoördinator kan die zelf verdelen onder de deelnemers. Misschien wil de docent op de basisschool bijvoorbeeld een spel of puzzelboekje in de klas op school houden. Of de prijzen worden verloot.
Voor duo’s zijn er aparte prijzen. Dit komt omdat duo's niet meedoen aan de landelijke wedstrijd. Ook dit zijn verdeelprijzen.

Hoe moeten de verdeelprijzen worden verdeeld?

Hoe de verdeelprijzen worden verdeeld onder de deelnemers, wordt helemaal aan de coördinator op school overgelaten. Dat kan bijvoorbeeld door de leerlingen die het hoogst geëindigd zijn als eersten te laten kiezen uit de prijzen. Er zijn ook scholen die een feestelijke prijsuitreiking houden, met taart en muziek.

Hoeveelste ben ik geworden?

Elke deelnemer krijgt een certificaat, met daarop zijn naam, de datum, de versie (wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN, wizPROF), het leerjaar, de school en zijn score. Op de uitslag die de school ontvangt staat ook zijn percentielscore. Die geeft aan hoeveel procent van de deelnemers in zijn categorie het even goed of minder goed heeft gedaan.
De naam wordt overgenomen van het antwoordformulier. Daarom moet de leerling zijn naam goed op het antwoordformulier invullen. Het rangnummer in de uitslag zegt niet zoveel. Daarom werken we met de percentielscore (het "relatieve rangnummer"). Alleen van de beste tien leerlingen wordt het rangnummer vastgesteld.

Moet ik per versie ook opgeven hoeveel leerlingen er meedoen?

Op het inschrijfformulier hoeft alleen maar aangegeven te worden met hoeveel leerlingen er in totaal mee wordt gedaan (individueel of in duo’s). Via onze website kunnen alle opgavenversies (ook de engelstalige) gedownload worden. De school kan dan zelf de benodigde aantallen van de opgavenversies kopiëren. De scholen krijgen wel de antwoordformulieren opgestuurd. Deze zijn namelijk genummerd.

Hoe gaat de puntentelling?

 5 punten voor een goed antwoord,
 1 punt voor geen antwoord,
 0 punten voor een fout antwoord.

De puntentelling staat ook op de website, bij Reglement.
Bij gelijk eindigen wordt berekend: het aantal goede antwoorden in het laatste derde deel minus het aantal goede in het eerste derde deel plus 10. De leerling met de grotere uitkomst hiervan eindigt hoger. 

Wat moet ik doen als ik me vergeten ben aan te melden?

Helaas komt het nogal eens voor dat een school zich vergeet aan te melden. Nadat de inschrijving via internet is gesloten, is het moeilijk nog in te schrijven of de aanmelding te wijzigen. Dat komt omdat dan de oplage van de prijzen vastgesteld is en omdat er (individueel genummerde) antwoordformulieren zijn aangemaakt. In noodgevallen moet u contact opnemen met Antoinette Sulter (info@w4kangoeroe.nl). De organisatie stuurt rond 1 maart nog een reminder naar de scholen die in de laatste jaren meegedaan hebben en zich voor het huidige jaar nog niet hebben aangemeld.

Wanneer moet de factuur betaald zijn?

Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst.

Wat doe ik met de antwoordformulieren na afloop?

Als er met minder dan 25 deelnemers is meegedaan (ingeschreven) dan moeten de antwoorden van de deelnemers digitaal (of in Excel) worden ingevoerd. Indien er minstens 25 deelnemers hebben meegedaan dan mag het digitaal invoeren natuurlijk ook (heeft de voorkeur), maar de antwoordformulieren mogen ook naar ons terug worden gestuurd zodat wij ze kunnen scannen. Het is dan wel verstandig kopieën van de antwoordbladen te maken. Immers, als het retour gezonden pakket zoek raakt, ben je alles kwijt. 

Wat betekent de *Klascode* op het antwoordformulier?

Sommige scholen hebben zeer veel leerlingen in een categorie. Het is van hen zeer lastig de certificaten uit te delen, wanneer niet bekend is in welke klas de leerlingen zitten. Daarom geven we scholen de gelegenheid een "klascode" aan te geven.
Het is dus een extra code die de school intern kan gebruiken. In combinatie met het schooltype/leerjaar is de klas van de leerling geheel bepaald. Het is niet noodzakelijk dat de klascode wordt aangegeven.

Waarom staan er bij wizFUN, wizKID en wizSMART hokjes bij 30 vragen op het antwoordformulier?

De versies wizFUN, wizKID en wizSMART hebben ieder maar 24 vragen (wizFUN-groep 3 zelfs maar 12); dus blijven de hokjes bij de vragen 25 t/m 30 bij deze versies ongebruikt.  Dat die hokjes er toch staan, komt omdat we maar 1 antwoordformulier hebben en wizBRAIN en wizPROF wel 30 vragen tellen.

Hoe wordt de volgorde bepaald van twee leerlingen met gelijke score?

Als in een categorie twee leerlingen eenzelfde score hebben, wordt hun onderlinge volgorde in de uitslag als volgt bepaald:
Het aantal goede bij de laatste vier/acht/tien(*) vragen MINUS het aantal goede antwoorden bij de eerste vier/acht/tien(*) vragen PLUS 10
De leerling van wie de uitkomst hiervan het hoogst is, eindigt het hoogst.
 Indien twee leerlingen ook hier hetzelfde resultaat hebben, eindigen ze ex aequo.
(*) vier bij wizFUN (groep 3), acht bij wizFUN (groep 4), wizKID en wizSMART, tien bij wizBRAIN en wizPROF.

Hoe wordt de schoolscore berekend?

Een school krijgt in elke categorie waarin ze ten minste één deelnemer heeft een schoolscore. Dit is het gemiddelde van de scores van de beste tien leerlingen van de school in de categorie. Indien de school minder dan tien leerlingen heeft in de categorie, worden deze aangevuld met "dummies" van wie de score gesteld wordt op het landelijk gemiddelde in de categorie.

Wie moet ik bellen of e-mailen, als er iets niet in orde is?

U dient dan contact op te nemen met:
IDPremiums
Antoinette Sulter
Tel: 024-3448345 (Antoinette Sulter)
E-mail: info@w4kangoeroe.nl

Hoe laat begint de wedstrijd?

De wedstrijddag ligt vast, maar het tijdstip op die dag mag de school zelf bepalen. Gelijke versies wel op hetzelfde moment afnemen.

Kan een leerling ook meedoen als de school niet mee doet?

In principe kan een leerling alleen maar meedoen via school. Indien een school niet meedoet dan kan een ouder het initiatief nemen om een 'klasje' van minstens 10 deelnemers te formeren. Als er vervolgens een ruimte met een surveillant wordt geregeld, dan mag dat ook.
Graag wel eerst contact hierover opnemen met de organisatie: info@w4kangoeroe.nl

Kan ik ook op een andere dag meedoen met de wedstrijd?

In principe wordt de wedstrijd altijd gehouden op de 3e donderdag in maart.
Mocht het om organisatorische redenen niet mogelijk zijn om de wedstrijd op die dag te organiseren, dan kan er uitgeweken worden naar de vrijdag of de maandag erna. In ieder geval mag de wedstrijd nooit eerder gehouden worden!
Als er wordt uitgeweken naar de vrijdag of maandag, dan doe je buiten mededinging mee. Dat betekent dat een deelnemer niet 1e, 2e of ... van Nederland kan worden, met de bijbehorende prijzen. Alle andere prijzen krijgt de school wel (certificaten, aandenkens, verdeelprijzen, ...).

Krijgen dyslecte leerlingen tijdsverlenging?

Jazeker, als leerlingen bij normale toetsen/proefwerken ook tijdsverlenging krijgen, dan mag dat bij de Kangoeroewedstrijd ook.
Denk hierbij ongeveer aan 15% extra tijd. Er mag ook voorgelezen worden als dat nodig is.